Trendonderzoek

tekstOnnoPonfoortenCathérineZijlstra|illustratieVijselaarenSixmaInmeiheeftBerenschotvoorhetvijfdeachtereenvolgendejaarhetmarketingtrendonderzoekgehouden,ditjaarvoorheteerstsamenmetMarketingTribune.Detop-5-trendsvanditjaarzijncommunitymarketing(door32procentvandedeelnemersgenoemd),50+-marketing(26procent),e-communication(blogs,mobile;22procent),internetenwebbasedapplications(22procent)enviral-enbuzz-marketing(20procent).Deaspectenduurzaamheid,experiencemarketing,crm/databasemarketing,alliantiesenpartnershipsenbrandingwerdendoormeerdan15procentvandedeelnemersgenoemdalsbelangrijketrend.Opdevraagofmarketeersookinspelenopdedoorhengenoemdetrendsgeeftdemeerderheidvanderespondentenaandatzijdat(nog)nietdoen.VandiemarketeersdieweldoorpakkenoptrendsblijkendemeestenhiervoormetnamedeP'svanpromotieenproducttebenutten.Prijs,plaatsenookpersoneel(alsPvoorcultuurenrelatie)wordeninminderematebenutomopdeaangegeventrendsintespelen.BerenschotenMarketingTribunehebbeneenenquêtegehoudenonder192marketeers.Intotaalzijn1.200marketeersrechtstreeksbenaderdenhebbendelezersvandeMarketingTribunenieuwsbriefenbezoekersvandewebsitesvanStichtingTechniekenMarketing,hetMarketingExecutiveCenter,BerenschotenMarketingTribunedemogelijkheidgehadomdeenquêteintevullen.Vande192marketeersdiedeenquêtehebbeningevuld,hebben140ookdeopenvragenrondhetbenuttenvandetrendsinhuneigensituatieingevuld. Skybox

Trendonderzoek

Interactieve digi krant, deze relatiemagazine of nieuwsbrief is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het naar een digitale publicatie omzetten van e-flyers.

MarketingTribune 0x13 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication