Trendonderzoek

marketIngtrIbuneno13|15juli2008`inspelenoptrendsislastig'rolgespeeldenwerdenindevoorgaandejarenooksteedsgenoemdalsbelangrijketrend.Kerncompetentieslevereneensignificantebijdrageaandevoordelenvanhetproductzoalsdiedoordeklantwordenwaargenomen.Omontwikkelrisico'stespreidenenomsneltoegangtehebbentotbenodigdekerncompetentiesvoornieuweproductenhebbenwedeafgelopenjarenveelbedrijvenzienpartneren,zoalsHeinekenenKrupsvoordeBeertenderenPhilipsenDouweEgbertsvoordeSenseo.Allemaalvoorbeeldenvanbedrijvendiehunkerncompetentieskoppeldenomeennieuwproductopdemarkttekunnenbrengen.Ditjaarzienwedantochduidelijkeenverschuivingnaardoelgroepmarketing(communitymarketing,50+-marketing),waarbijhetbereikenvandeconsumentcentraalstaat.Hieraanliggenenkeleontwikkelingentengrondslag.Metdeopkomstvaninternetisdeconsumentsteedsmeeronlinetevinden.Informatiekomtsnellerbeschikbaarendeconsumentweetinrealtimewateraandeanderekantvandewereldgebeurt.Daarnaastisinternetgeeneenrichtingsverkeer.Consumentengevenviablogsenforasteedssnellerenvakerhunmeningoverpolitiekeenmaatschappelijkethema's,over(nieuwe)productenenovermerken.Erissprakevaneennieuwegeneratieconsumentendiezichviahetwebuiten.Deenigemanieromhierinvloedopuitteoefenenisdoormethenindialoogtetreden.Enditiswatmetcommunitymarketingookwordtgedaan.Gebeurtditopeengoedewijze,dancreëerjeoptimalebetrokkenheidbijjemerkenzogenoemdebrandadvocatesdiedeboodschapbinnenhuneigenkringzullenverspreiden.Communitymarketingmagdanalstermeennieuwkomerzijninditonderzoek.Inwezenisheteenlangererkendeontwikkelingbinnendemarketing.53procentvandemarketeers,diecommunitymarketingalsbelangrijketrendnoemt,aanookdaadwerkelijkintespelenopdezetrend.Voor50+-marketingisdatpercentageslechts35procent.Alsweallegenoemdetrendsopeenrijtjezetten,danwordtgemiddeldmaardoorzo'n40procentvandemarketeersingespeeldopdedoorhenzelfgenoemdetrends.Ookdevoorgaandejarenbleeksteedsdatmarketeershetlastigvindenomsnelopeentrendintespelen.WaaromisdatnuzolastigVeelmarketeersgevenaandatzijteweinigmachthebbenomproductontwikkelingende(overige)marketingmixelemententebeïnvloeden.Ditkaneenredenzijnvoorhetgebrekaandoorpakkenoptrends.Hetonderzoekbevestigtiniedergevaldegeringeinvloedvandetrends.DedeelnemendemarketeersImarketIngtrendonderzoek200813CommunItymarketIngCommunitymarketinggaatomhetbouwenvaneencommunityrondeenmerkwaarbijdeklantcentraalstaatenalshetwarefanwordtvanhetmerk.Dezefanskunnenbinnenhuneigensocialenetwerkalsambassadeursdeboodschapverspreidenondernieuweprospects.Daarnaastkunnenmarketeersinspelenopdebehoeftenvanbestaandecommunities.Uithetonderzoekblijktdatdezetrendopditmomentmetnamevaninvloedisophetmixelementpromotie,zoalsevenementenencommunicatieprogramma's.Indetoekomstkandezetrendookvakerleidentotaanpassingenaanproductenplaats(distributiekanaal).Top-10marketingtrendsCommunitymarketing50+-marketingE-communicationInternet,e-marketingenwebbasedapplicationsViral-enbuzz-marketingEnvironmentalandsocietyfriendlyEntertainmenten/ofexperiencemarketingCrm/database-marketingAlliancesenpartnershipsBranding0%genoemddoorrespondenten5101520253035gevenaandatslechtsin25procentvandegevallendeaangegeventrendvaninvloedisophetproductontwikkelingsprocesinhunbedrijf.Nogopvallenderisdatslechtsin18procentvandegevallendeaangegeventrendimpactheeftopdemarketingmixelementen.MarketingaccountabilityMaarhetgebrekaanmachtisnietietswaarbijdemarketeersmachtelooshoeventoetezien.Marketingaccountability,opzichzelfookeentrenddiedoorzo'n14procentvanderespondentenisgenoemd,kanleidentoteenveelgrotereinvloedvandemarketeerophetbeleidendeactiviteitenvandeonderneming.Eenduidelijkelinktussenmarketinguitgavenen-opbrengstenenpersoonlijkgarantstaanvoordebeoogderesultatenvandemarketingactiviteitenzijnzakenwaarmenigmarketeeropditmomentnogvoorterugdeinst.`ErisinNederlandnogweinigonderzoekgedaannaarperformancebasedmarketing,maarwelijkenerteweinigaantedoen'constaterendehooglerarenLeeflangenVerhoefvandeRijksuniversiteitGroningen.Ookzijhebbenvastgestelddatdemarketeer(allang)deboardroomheeftverlaten.Alleenwanneerdemarketeerbereidisomveranderingaantebrengeninzijnaccountability,maghijverwachtendathijvoldoendebevoegdhedenkrijgt.Bijvoorbeeldbevoegdhedenomdeproductontwikkelingendeinzetvande(overige)marketingmixelementenactieftebeïnvloedenenzosnellerintekunnenspelenoptrendsindemarktDoorpakkenUithetonderzoekkomtnaarvorendatmarketeershetlastigvindenomechtintespelenoptrends.Alshetnuzowasdateentrenderplotselingis,danisdatnogtebegrijpen.Maardemeestetrendskondigenzichaljarenvantevorenaan.Zostond50+-marketingvorigjaarookalindetop-10vanonsonderzoek.Enwarendekernelementenvancommunitymarketing(indejasjesvanholisticmarketing,relationship-marketingencustomeradvocacy)ookaldriejaarbekend.Tochgeeftslechts j/m Voor Ouders

HOI Instituut voor Media Auditing

Voor nieuwsbrieven, online boeken en onderwijsmagazines zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een web winkel in uw folders.

MarketingTribune 0x13 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication