Learning

marketingtribuneno13|15juli200825ren',verteltCarpay.Decomplexiteitvanverschillendevakgebiedenenverschillendetakkenenlagenisindeidentiteitvastgelegddoordetaglinetoolkitfortalent.Carpay:`Detaglineisechteenaanvullingopdemerkstrategie;eeninstrumentomdebundelingvandiversi-teitaantalentenwerkenmetpassieweertegeven.'Erisgekozenvooreensterketypografie.BovenhetwoordstaatinhetkleinMT.`DatstaatvoordeinitialenvanMaintec,maarhetisuiteraardeenknipoognaarTM(trademark)',besluitCarpay.WanneerDesignBridgeheefteindoktober2007deopdrachtgekregenomdecorporateidentityteontwikkelen.Halfmeizijndevestigingsmedewerkersgebrieftoverdenieuweidentiteit.Eindmeizijnallevestigingentweewekenlangafgeplaktmeteenbordunderconstruction.Beginjunizijnalleuitzendkrachtenuitgenodigdvooreenborrel,waarbijdenieuweidentiteitvoorheteerstnaarbuitentoeisonthuld.DesignBridgeblijftnogbetrokkenbijdemerkbewaking.DebestespecialistenDeHumaresGroepheeftvooralleprocessenvandenieuweidentiteiteenanderbureauingezet.`WewildenOpelkvakgebieddebestespecialistendiebijonspasten',verteltHansScheers,managermarketingencommunicatiebijHumares.Hetstrategischbusinessplanheefttweejaarinbeslaggenomen,waaruittienactiepuntenzijngekomen.EéndaarvanwasderebrandingtotMaintec,waarvoorstrategischbureauTheBridgebusinessinnovatorseenbriefingvoorhetcommunicatiebureauheeftgemaakt.DaarmeeheeftDesignBridgedecorporateidentityontwikkeld.Voorderelaunch-campagneismetPatrickDorresteinsamengewerkt.Daarnaisvoordetechnischerealisatievandewebsiteweereenanderbureaugekozen:Depositado.Scheers:`Wewildenoveraldevingeraandepolshoudenomdichtbijonszelfteblijvenenzodemogelijkheidtehebbensnelbijtesturen.Hetwastevoorziendatditmeercoördinatiemetzichmeezoubrengen,maardeverschillendebureaushebbenprimasamengewerkt.'WatheeftugeleerdCarpay:`Alhoewelwelieverzelfdemerkstrategiehaddenneergezet,wasditeenschoolvoorbeeldvangoedesamenwerking.Hetuitgangspuntwasduidelijk,erwasgoedoverlegmogelijk,wevondengelijkwaardigesparringpartnersenerwaseenduidelijkbeslissingstraject.'tekstNicoleBosch Learning

Learning

Voor clubbladen, online magazines en vaktijdschriften zie het Online Touch CMS beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een e-commerce shop in uw drukwerk.

MarketingTribune 0x13 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication