Learning

MARKETINGTRIBUNEno13|15juli200827levertveelcreditsop.Datbetekentmeerklanten,meeromzetenhetisgoedvoordebedrijfstrots.TijdensdeWinterspelenhebbenweuniekebewegendepostzegelsuitgegevenmetafbeeldingenvanArdSchenkenYvonnevanGennip.Daarhebbenweveelfreepublicitymeegehaald.TotindeMargrietaantoe.Enwewonnendeit-marketingprijs.Nugaanwemetdebusbijbenzinestationsstaan.Wellichttrektdatookdeaandachtvandepers.'FACTSANDFIGURESWatheeftugeleerd`Datdeboodschapdiewecommunicerenrelevantenheldermoetzijn.Enopwaarheidmoetberusten.TijdensdeSpeleninTurijnhaddenweeencommercialmeteenbobslee.Toenikterplekkemetgasteninderijstondomnaareenschaatswedstrijdtegaan,hoordeikmensenzeggen:Kijk,mensenvanAtosOrigin.Dieregelenhieralleit.Vreemddatzedatbobsleeteamnietsponsoren.Ikwisttoendatwehet17wedstrijddagen(8t/m24augustus2008)28sportenmet38disciplinesen302evenementen7steden(Peking,Hongkong,Qingdao,Tianjin,Sjanghai,ShenyangenQin-huangdao)Meerdan70olympischelocaties,inclusief39wedstrijdlocaties200.000uittegevenaccreditaties4.000it-medewerkersonderleidingvanAtosOrigin21.600geaccrediteerdejournalisten,fotografenenniet-rechthebbendeomroeporganisaties10.500atleten4miljoentoeschouwers10.000computers5.000terminalsvoorhetsysteemterverspreidingvanwedstrijdresultaten200.000testurendevolgendekeer-nudus-andersmoestendoen.Topsportersdieeenrolspelenindecommunicatiewordennudooronsgesponsord.Wereldwijdondersteunenwetwaalfjongeatletenopwegnaardetopendatcreëertookeenleukelinknaarhetondersteunenvanjongtalentbinnenonsbedrijf.Daarnaastishetbelangrijkomdemarketingactiviteitennualteplannenvoor2010en2012endaarbijconsistentdecommunicatievoorttezetten.DeOlympischeSpelenin2012zullenmaatschappelijkverantwoordondernemenhooginhetvaandelhebben;deorganisatieinLondonisnualbezigomdeCO2-uitstoottereduceren.Ookwijzullenhiereensteentjeaanbijdragen,zowelquait-oplossingenalsopmarketinggebied.Datwordtdevolgendeuitdaging!'tekstConnieLohuis Learning

Learning

Heeft u een cursus, digimagazine of digi-cursussen? Gebruik Online Touch: vakblad bladerbaar maken.

MarketingTribune 0x13 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication