Learning

28MARKETINGLEARNINGS|EURO2008MONITORHIELPENALLEWELPIESWegingenernadriewedstrijdenéchtingeloven:Oranjelagopkoersrichtingfinale.Dewindvólindezeilen.KapiteinvanBastenalsonverschrokkenaanvoerdervanz'nstrijdvaardigemanschappen.Hollandsglorieinoptimaforma,toegejuichtdoorwelmeerdanhonderdduizendbestestuurlui,dieaandewallangsdeRijninBazeluiteindelijktochhunmeerderemoestenerkennenindieandereHollander,weliswaarinRussischedienst.KapiteinMarcowerdop21junidoorAdmiraalGuus`weggecoacht',baltovenaarArshavinendezijnendedenophetveldwatzemoestendoen,hetluidruchtigeOranje-volkkonnaarhuis,dezomerkonbeginnen.procentmeerdaninhetWK-jaar2006endik70procentmeerdanindeEK-jaren2004en2000.Hierbijdientinogenschouwtewordengenomen,datOranjeeralindekwartfinaleuitvloog(in2000en2004indehalvefinale).HadOranjetegendeRussennetzogespeeldalstegenItaliëofFrankrijkenwasdehalvefinaleofzelfsdefinalebereikt,danhadhetaantalcommerciëleOranje-activiteitennogvéélhogergelegen.Vooralhetgroteaantalprijsvragenspringtinhetoog.Bijna40procentvanallegeregistreerdenationaleOranje-actieshadnamelijkbetrekkingopeenprijsvraagofwedstrijd.In2006kwamditpercentagenietverderdan25procent.Meestuitgereikteprijs:eenEK-ticket.Hetaantalactiesmetgratisweggevers(premiums)namditjaaraftenopzichtevanhetvorigerecordjaar2006.Zoookhetaantalspaaracties.Dezepromotioneletechniekkwamditjaarzelfsnietbovendetienregistratiesuit.Endatisbijzonderlaag,geziendepopulariteitvandezeactietechniekinNederland,vanoudshertochéchteenspaarland.Waarschijnlijkmoetdeoorzaakvanditgeringeaantalspaaractiesgezochtwordeninhetfeit,datdespaarperiodetekortis.Oranje-actiesstartensteedskortervooraanvangvanhettoernooienindiekortetijdishetvrijwelonmogelijknogeengoedespaaractieoptezetten,uitzonderingendaargelaten,zoalshetsparenvanWelpiesbijAlbertHeijn.Dezespaaractiebegon,netalsin2006metdeWuppies,vlakvooraanvangvanhetEK.SlapaftrekselMetdeWelpieszijnwebijéénvandesmaakmakersvanhetcommerciëleEKvan2008terechtgekomen.NetalsdeWuppiesin2006,hebbenwezeweermassaalgespaard.NaareigenzeggenheeftAlbertHeijn24miljoenWelpiesindekleurenrood,wit,blauwenoranjeopvoorraadgehadendiezijnallemaalweg.Endatisknap.Entochbeklijfteengevoelvanoudewijninnieuwezakken.VervangdeWelpiesdoordeWuppiesenwezijnweerterugin2006.Kortom,eenactieuitgewerktvolgenshetaleerderbedachteboekje.ZoookdeTrom-PetvanHeineken.WasHeineken'sroeptoeterin2004en2006nogeensensatie,nuwasdewatgekunsteldetrommelhoedhiertochslechtseenslapaftrekselvan.Maar,hetmoetgezegd,strategischkeuriguitgewerktmetonzevolksaardalsleidraad.Welpie,Trom-PetofBrulshirt,allemaaluitingenvan`inhaalnationalisme',zoalsCDA-kamerlidJanSchinkelshoekhetop21juniindeVolkskrantRecordHetisopmerkelijkomtezien,hoehetlawaaivandeOranje-supporters,hetgeblaatvandeOranje-deskundigenendeOranje-manievandemediaparallellopenmetdeexplosieaanOranje-inhakersindecommercie.Opnieuwisnamelijkeenrecordgebroken!Op26juniwerdenmaarliefst435landelijkeOranje-inhakersgeteld.Hiermeeishetrecordvan2006,met375registraties,ruimovertroffen.16 Learning

Learning

Interactieve digitale reisgids, deze clubblad of brochure is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het converteren naar een online publicatie van internet club bladen.

MarketingTribune 0x13 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication