Profiel

maRketingtRibuneno13|15juli2008PRofiel39Hijzitmetzijnclubmiddenineenpositioneringstrajectvandataleveranciernaareenmeerfaciliterendedienstverlenerenuitvoerdervandirectecommunicatie.Eenschonetaakvoordekersversemarketing-encommunicatie-directorvanCendris,RonJanssen.`Jekuntwelroependatjeietsbent,maardatmoetjewelbewijzen.'tekstSasKiaVerduyn-Deurenberg|fotografieHermienLam`JemensenRonJanssen(43)isvanoorsprongonderzoeker,studeerdesocialegeografieaandeUvAenroldebeginjarennegentighetreclamevakin.Zijncvisverrassenddivers:`Ikbennooiteencarrièreplannergeweest.Namijnstudiewildeikalsaioaandeslag,maarerwasgeenplek.Enalsietsnietkan,moetjenietzeurenmaardoorgaanmetietsanders.'Datwordteeneigenbedrijfvoormarktonderzoek.Vervolgensgaathijalspartneraandeslagbijeenreclamebureau,wordtfondsenwerverbijStichtingVluchtelingenmaaktdandeoverstapnaarhetbedrijfsleven.Naeenkortdurendejobalsdata-analistbijNationaleNederlandenkomthijin2001terechtbijOmnidata,hetlatereCendris.Defunctievanmarketing-encommunicatie-directorlijktvoorbeidepartijeneenheellogischestap.Zeker,hiervoorwasikmarketingmanageropdeafdelingcustomerinformation,dusikkenhetbedrijfendemarktgoed.Ikhebnaastdevaardighedenookdekennisinhuis.Hetleukevanhetvakisdatallerleizakenbijelkaarkomen,duszowelsamenleving,mensenalsdereclamewereld.Inhetpersberichtstaatdatuzichonderanderegaatbezighoudenmetnewbusinessdevelopmenteninnovatie.WelkenewbusinesszietuSinds2004heefthetbedrijfzichontwikkeldalspartnervandirectecommunicatie.Newbusinessligtopverschillendeterreinen.Bijvoorbeeldhetwervenvannieuweklantenvoorklanten,maarookhetuitvoerenvancommunicatietrajecten.Creatiezullenwenooitgaandoen,maarwegaanzekerintensieveresamenwerkingsverbandenaanopdatvlak.WatisuwtaakalsmerkmanagerCendriswordtopditmomentalsmerkindemarktgezet.Sinds2002voerenwehetmerkCendris.Hetbetekentdatweopschuivenvanleveranciervanlossecommunicatiedienstennaareendienstverlenerdiedegeheledirectecommunicatieketenkanverzorgen.Datbetekentbijvoorbeeldookdeklachtenafhandelingvooreenpartij.zijnjekapitaal'HoekomtuafvanhetfeitdatiedereenunogsteedsassocieertmeteendataleverancierOnzeadviseurszijnhetvisitekaartjevanonsbedrijf.Zijpratenmetdeklanten.Hetisbelangrijkdatzijdusietsverderdoorvragenalszemetklantenpratenendatzeookaangevendatermeermogelijkhedenzijn.Jemensenzijnjekapitaal,zijbewijzenhet.Tegenwoordigkrijgenwetrouwenssteedsvakervragenvanuitdemarkt.Datbetekentdateenenanderzijnvruchtenafgaatwerpen.WatishetsterkstepuntvanuweigenklantendataWijzijnvroegbegonnenmethetverzamelenvanklantinformatie.Datverzamelenentoepassenvaninfoisonssterkstepunt.Wijwetenbijvoorbeeldwanneeronzeklantencampagnesgaanvoerenenwatzedoenalshetgaatomhetinzettenvankanalen.Maarwewetenookwatandereklantenindiezelfdebranchedoen.Demarketingafdelingiscontinubezigomvannieuweklantenbetereklantentemaken.EnhetzwakstepuntNognietallesopcrm-gebiedisgoedgeregeld.Nognietalleklantinformatieisgeïntegreerdindealgemenemarketingdatabase.Datzitnuopcirca80procent,maarmoetnaar100procent.WelkemailinginuwbrievenbusdeeduwwenkbrauwenfronsenTegenwoordigkrijgikzenietmeerdagelijks,maarikkreegeentijdjegeledeneenmailingvaneenautomerkwaarvandeinformatienietmeerklopte,omdatikinmiddelseenandereautorijd.Jekuntnietverwachtendathetaltijd100procentgoedgaat.Vandeinformatiedieweaantreffenbijbedrijvendieonsinschakelenisdegemiddeldevervuilingongeveer15procent.Indebank-enverzekeringswereldishetoverhetalgemeengoedgeregeld.Heeftuzelfeigenlijkeennee-neestickeropdedeurNee,ikvindcommunicatieveelteleuk.Alsereenja-jastickerbestond,zouikdiezekeropdevoordeurdoen.Datisookberoepsdeformatie.Ikmoeternietaandenkendiefoldersnietmeerteontvangen.Vooraldeelektronicafolders,ikbenerggeïnteresseerdingadgets.Maarhetgaattevaakmisbijdeeffectiviteitvanmarketing.foldersvandesupermarktbijvoorbeeldzijnaanmijnietbesteed,omdatiknietnaareensupermarktgavoordeprijzen,maarvanwegehetfeitdatdieindebuurtzit.Alssupermarktbenjewelinstaatomdiejuisteinformatieteachterhalenendatbetertedoen.WatdoetdemarketeerverkeerdAccountabilityisbinnendemarketingbelangrijk,maarookbinnendeorganisatieishetbelangrijkomduidelijktemakenwatmarketingbetekent.Detijddatweophetbuikgevoelafgingenisvoorbij.Beargumenterenisheelbelangrijk.Demarketeermoetdingenverkoopbaarmaken,meeraantonendathijbelangrijkisvoordeorganisatie.Marketingencommunicatiezijnnogvaakhekkensluiterineenorganisatie.Dehefboomzitechternietindekostenbesparing,maarinhetverhogenvandeeffectiviteit.OokCendriskandaarnogstappeninmaken. Profiel

De Campagnes

Heeft u een nieuwsbrief, uniflip of e-verenigingsbladen? Gebruik Online Touch: spaarprogramma digitaal bladerbaar maken.

MarketingTribune 0x13 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication