Jong Bloed

MARKETINGTRIBUNEno13|15juli2008JONGBLOED49DrinkjedrankjeEenwedstrijdvoorhetbedenkenvanjeeigendrankje.WatwileenstudentnogmeerDatdachtmarketing-enverkooporganisatievanexclusievegedestilleerdedrankenABrandNewDayDrinksCompanyook.Dusschreefhetbedrijfeencompetitieuit.Drieijverigeteamsvantweemarketingstudiesinhetzuidendeslandsstredendeafgelopentijdomhuneigendrank.WinnaarisgewordenLaFleur,hetbloemendrankjevanstudenteninternationalbusinessaandeUniversiteitvanMaastricht.InspiratiebronwaseenmegapopulairbloemenijsjeuitFrankrijkdateenvandestudentenontdekte.`LaFleuriseendrankvoordevrouwelijkeyup,'legtJanouMartensvanhetwinnendeteamuit.`Wekwamenerachterdaternietééndrankofmerkiswaarvrouwenechteenbandmeehebben.ZoalsJohnnyWalkervoormannen.'Ookopmarketinggebiedwetendestudentenprecieswatzewillen.`Guerillamarketing,eenwebsiteenadvertenties.Inclubsadverterenenwehopenopwordofmouthenviralmarketing.`Themodernwayofgivingherflowers'.'AlsallesmeezitisLaFleuroverenigetijdtekoopindechiquereclubenliquorstores.(AR)X-TREEMTRAVELDeviralecommercialvoorjongerenreisbureauX-travelheeftopYouTubedegrensvan2.000.000kijkersdoorbroken.Daarmeeisdeviral`Boeing737landsonmediterraneansea',eenvandemeestbekekenNederlandsecommerciëleviralsooit.HetreclamebureauYoungWorksbedachtenontwikkeldedecampagne.Deviraldieenkelemaandengeledenwerd`gezaaid'moetaandachtgenererenvooreenactievanX-travelendaarnaastzorgenvooreengroterenaamsbekendheidvanditjongerenreismerk`metX-treemlageprijzen'.`HetsuccesvandevirallegtX-travelgeenwindeieren:Hetrelatiefnieuwereismerkvoorjongerenheefteensnelgroeiendenaamsbekendheidmeteengoedjongerenimago',constateertweblogDutchCowboys,waardeviralooktezienis.InaantalpassagiersgemetengroeitX-travelditjaar30procent.Deactiediegekoppeldwasaanhetfilmpjeheeftgezorgdvoorduizendennieuweledenindee-maildatabasevanX-travel.Dateropeeneerstengeendaarnaerggrappigemaniergespeeldwordtmetherinneringenaan911endeBijlmerramp,isdaarbijkennelijkeerdereenvoordeeldaneennadeel.Chapeau!(PVWK)RoodJebentroodofjebenthetniet.Maarzoja,dankomjeopvoordemedemens.Rood,dejongerenverenigingvandeSPhadgenoegvanhetnegatievebeelddatpoliticienmedianeerzettenvanjongeren.Zezoudenmaarwatrondhangenzonderbaanofopleidingenwordenzonderpardonvanstraatgepluktdoorleerplichtambtenaren,ookalzijnzedeleerplichtigeleeftijdalruimschootsvoorbij.DusonderzochtRooddewerkelijkebezighedenvandezegroeptot23jaar.EnwatbleekMaarliefst75procentvande1.470ondervraagdenwerkteafgelopenjaarhardvoorzijngeld.Somsfulltime,somsparttimenaasteenopleiding.Kleinminpuntje:hetminimumjeugdloonvaneen15-jarigeligtop2,28peruur.Datlooptoptot7,60peruurvooriemanddie23is.Endankomenwetochweerbijdiepoliticiuit.Want,vindtRood,dielonenmoetennietzoenormvanelkaarverschillen.Datleidttotleeftijdsdiscriminatie;werkgeversnemenlieveralleendeallerjongstenindienst.Metalsgevolgdatdeouderenhunbaansnelkwijtzijn.Enja,dankunnenzenietsandersdanhangenopstraat.(AR)Mobielepizza'sBjornterKuileenLennekeOvereembedachtenenontwierpeneenrijdendepizzeriawaarinpizza'sgebakkenkunnenwordenOpelkelocatie.Eenwaanzinnigidee,wantwieheeftergeenzinineenpizzaopeenfeestjeofsaaiereceptieOveralwaarjewilt,kandepizza-autokomen.Inhunvoorbereidingskeukenmaakthettweetalallesvantevorenklaar:hetdeegenverseingrediënten.Aleerderbaktendetweepizza'sineencontaineropverschillendelocaties.Datzenumobielzijn,isnatuurlijkeenpre.`Wekomenaanenbinnentienminutenroltdeeerstepizzaeruit',zegtTerKuile.VorigemaandtijdenshetWeekendvandeRollendeKeukensophetWestergasfabriekterreininAmsterdamkwamdePizzaLaboratoryvoorheteerstinactie.`Hetterreinstondvolrollendemachinesmetkeukenserin.DePizzaLaboratorywaseensupersucces',verteltTerKuile.Deaanvragenstromenbinnen.Maardatkonooknietuitblijven.Depizza'szijnvolgensdepizzalaborantenvanuitmuntendekwaliteit.(AR) Out en Play

Bel

Voor PDF's, online handleidingen en gebruiksaanwijzingen zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw presentaties.

MarketingTribune 0x13 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication